top of page

Algemene voorwaarden 

DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING: 

  • bij een verkoop van diensten 

  • aan een klant die een natuurlijke of rechtspersoon is 


Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. 
Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen 
te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. 
 

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons 
uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.  

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling of afspraak annuleert, 
is de verkoper gerechtigd volgende afspraken na te komen: 

  • Annulering tot 24u voor de afspraak: de gehele sessie wordt aangerekend. 


2. De diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. 
Wanneer de koper bijkomende diensten vraagt die niet vermeld zijn op de bestelbon of factuur, worden deze bijkomende diensten afzonderlijk gefactureerd aan de op dat moment toepasselijke prijzen 

 

3. De prijs is deze die op de offerte is vermeld, onder voorbehoud van prijsaanpassingen ten gevolge van  wijziging in 
de prijsstructuur ( grondstoffen, lonen, energie, ...). In dergelijke gevallen kan de verkoper maximaal 50% van de prijs aanpassen. 


4. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na 
factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van 
rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en 

een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 100 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van 
de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op teschorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
 

5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na 
ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, 

onverminderd het recht op schadevergoeding. 
 

6. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele 
vereenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een 
rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt. 
 

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventule geschillen die in het kader van deze 

overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen gebracht worden. 
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

In - Motion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - 

Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres -  Locatiegegevens - 

Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 

BIJZONDERDE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent 
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
ons op via info@in-motion.live, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ 
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

In - Motion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van 
onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening 

uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 

In - Motion I Kadasterstraat 58 I 2300 Turnhout I Belgie I T +32 (0) 473 52 39 51 
Ondernemingsnummer 0848.930.043 I IBAN BE93 7370 5453 5867 I BIC: KREDBEBB 
info@In-Motion.live I www.in-motion.live 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

 In - Motion neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In - Motion) tussen zit. In - Motion 

gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Sociale media kanalen : 

Facebook, Instagram, Youtube voor promotie van evenementen Zoho : Administratief - 

en E-mail verwerkingsprogramma 

HOE LANG WE PERSONSGEGEVENS BEWAREN 

In - Motion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5- Jaarlijkse verificatie en update van persoonsgegevens 
 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

 In - Motion verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: In - Motion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In - Motion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@In-Motion.live. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en identiteitskaartnummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In - Motion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

In - Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 

klantenservice of via info@in-motion.live 

Heb je verdere vragen?
Neem vrijblijvend contact op, ik sta je immers graag te woord.

Main foto bijgesneden.PNG
bottom of page